browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Драгоманското блато – сред влажните зони със световно значение

Posted by on 13.07.2011

Драгоманското блато е добавено към националния списък от влажни зони с международно значение, съобщи Министерството на околната среда и водите.

Секретариатът на Рамсарската конвенция, по която се опазват влажните зони по света, е потвърдил пред ведомството, че местността е включена в списъка на конвенцията. Така броят на рамсарските места в България става 11 с обща площ 35 273 хектара. Карстовият комплекс “Драгоманско блато” се простира на 14 967 ха. в общините Драгоман, Годеч, Сливница и Костинброд и е най-голямата по площ влажна зона с международно значение в България.

В местността са разположени едни от последните опазени в страната карстови блата. Драгоманското блато е дом на разнообразна фауна и флора. Тук са описани 256 вида птици, представляващи 61% от орнитофауната на страната, 9 вида земноводни, 23 вида бозайници и 180 вида висши растения, като повечето от тях са ендемични видове за страната и Балканския полуостров.

Новият статут на местността не налага специални ограничения при ползването й, напротив – подкрепя се риболовът, използването на дивеча, тръстиката, лечебната кал и солта, когато употребата е в разумни граници. Новата рамсарска влажна зона попада изцяло в границите на защитена зона “Драгоман” за опазване на местообитанията и частично в защитена зона “Раяновци” за опазване на дивите птици. И двете зони са включени в европейската екомрежа “Натура 2000”.

Източник: Dnevnik.bg.